Ochrona danych

Poniżej informujemy o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

1. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych
Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego
Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Zespół opieki ambulatoryjnej – Bliev do Huus
Michał Burkel

Telefon: 0431-6473730
Faks: 0431-6473731
E-mail:

Uwaga dotycząca naszego inspektora ochrony danych
Wyznaczyliśmy firmowego inspektora ochrony danych. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod następującymi danymi kontaktowymi:

Inspektor Ochrony Danych
Torben Vullriede
Klopstockstr. 11
24103 Kilonia
Telefon: 0431-64748448
E-mail:
www.datenschutzbeauftragter-in-norddeutschland.de

2. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, w szczególności zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), przysługują Ci szerokie prawa osoby, której dane dotyczą, w stosunku do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie Twoich danych osobowych, o których chcielibyśmy chciałbym Cię poinformować poniżej. Masz rację:

 • zażądać informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych zgodnie z Art. 15 RODO. W szczególności możesz uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie ich przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do złożenia skargi, zażądania pochodzenia danych, jeśli nie zostały one zebrane od nas, oraz istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i, jeśli to konieczne, znaczących informacji o ich szczegółach;
 • zgodnie z Art. 16 RODO do niezwłocznego żądania sprostowania przechowywanych przez nas danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • Zgodnie z Art. 17 RODO zażądać usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wymagane jest dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych;
 • zgodnie z Art. 18 RODO do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli kwestionujesz prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz ich usunięcia i nie potrzebujemy już tych danych, ale wykorzystujesz je do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub sprzeciwiłeś się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 RODO;
 • zgodnie z Art. 20 RODO otrzymać swoje dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać ich przekazania innemu administratorowi;
 • zgodnie z Art. 7 ust. 3 RODO, aby w dowolnym momencie cofnąć udzieloną nam zgodę. W rezultacie nie możemy już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody na przyszłość i
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z Art. 77 RODO. Co do zasady możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub siedziby naszej firmy. Wykaz organów nadzorczych wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod poniższym linkiem:
  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .
 • Jeżeli Twoje dane osobowe są oparte na prawnie uzasadnionych interesach zgodnie z Art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f DSGVO są przetwarzane, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnie z Art. 21 DSGVO, o ile istnieją ku temu powody wynikające z Twojej szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku przysługuje Ci ogólne prawo do wniesienia sprzeciwu, które zrealizujemy bez określania konkretnej sytuacji. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres .

3. Zbieranie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

a) Pliki dziennika serwera
Gdy korzystasz z naszej strony internetowej, zbieramy dane osobowe, które Twoja przeglądarka przesyła na nasz serwer (tzw. pliki dziennika serwera). Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlenia Ci naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa:

 • adres IP
 • Data i godzina żądania
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu Greenwich (GMT)
 • Treść zapytania (konkretna strona)
 • Status dostępu/Kod stanu HTTP
 • ilość przesyłanych danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarki
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych, o których mowa powyżej. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na temat Twojej osoby.

b) kontakt mailowy
Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, podane przez Ciebie dane (Twój adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko oraz numer telefonu lub inne podane dane) będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Usuwamy dane powstałe w tym kontekście, gdy przechowywanie nie jest już konieczne lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe obowiązki przechowywania. Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z Art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

c) formularz kontaktowy

W ramach korzystania z naszego internetowego formularza kontaktowego gromadzone są określone dane osobowe, których zakres można zobaczyć w masce wprowadzania. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub nawiązania kontaktu i związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na Twoje zapytanie zgodnie z Art. 6 ust. 1 świeci f RODO. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 świeci RODO. Twoje dane zostaną usunięte po przetworzeniu Twojego żądania. Ma to miejsce, jeżeli z okoliczności można wywnioskować, że przedmiotowe fakty zostały ostatecznie wyjaśnione i pod warunkiem, że nie istnieją przeciwne prawne obowiązki przechowywania. Wszystkie formularze kontaktowe na naszej stronie spełniają zasady przydziału i ekonomii danych. Jedynie adres e-mail jest polem obowiązkowym i służy do kontaktu z Państwem. Wszystkie pozostałe pola są informacjami dobrowolnymi.

4. Udostępnianie danych

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej lub w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • Twoje zgodnie z Art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO wyrazili na to wyraźną zgodę,
 • przekazanie zgodnie z Art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f DSGVO jest zobowiązany do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że masz nadrzędny prawnie uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,
 • w przypadku, gdy w celu przekazania zgodnie z Art. 6 ust. 1 str. 1 lit. c DSGVO istnieje obowiązek prawny, jak również
 • jest to prawnie dopuszczalne i zgodnie z Art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b RODO jest wymagane do przetwarzania stosunków umownych z Państwem.

5. Bezpieczeństwo danych

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji treści. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, jest mało prawdopodobne, aby przesyłane dane mogły zostać odczytane przez osoby trzecie.

6. Zastrzega się możliwość zmian

Należy pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do okresowego dostosowania lub zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stan: lipiec 2018 r

Źródło:
Inspektor Ochrony Danych
Torben Vullriede
Autostrada w Hamburgu 4
24114 Kilonia
Telefon: 0431-64748448
E-mail:
www.datenschutzbeauftragter-in-norddeutschland.de